Zarządzanie ryzykiem we flocie komunikacyjnej metodą ubezpieczeniową

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Zarządzanie ryzykiem we flocie komunikacyjnej metodą ubezpieczeniową

O szkoleniu

Adresaci szkolenia:

 • głównie małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające floty komunikacyjne

Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę dotycząca wprowadzenia i utrzymania systemu zarzadzania ryzykiem szkód komunikacyjnych w ich przedsiębiorstwach. Dzięki jego funkcjonowaniu możliwe będzie pozyskanie na rynku lepszych warunków ubezpieczenia komunikacyjnego.

Program szkolenia

Dzień I

1. Zarzadzanie ryzkiem komunikacyjnym w firmie

 • ryzyko jako nieodłączny element naszego funkcjonowania we współczesnym świecie
 • nowe ryzyka zagrażające prowadzeniu działalności gospodarczej
 • wprowadzenie do metodyki zarządzania ryzkiem wg ISO 31000
 • ocena ryzyka wypadku komunikacyjnego wg.  „schematu muchy” (bow tie analysis)
 • wnioski z oceny ryzyka i wdrożenie odpowiednich działań
 • kontrola systemu zarzadzania rykiem w firmie

2. Ubezpieczeniowa metoda transferu ryzyka

 • umowa ubezpieczenia – elementy składowe, strony, główne zasady
 • ubezpieczenia komunikacyjne – OC, ZK,  AC, NW, assistance, ochrona prawna
 • wynik techniczny i inne parametry floty komunikacyjnej, tworzenie rezerw
 • przestępczość ubezpieczeniowa i metodyka przeciwdziałania
 • raporty Rzecznika Ubezpieczonych na temat realizacji orzeczeń Sądu Najwyższego przez ubezpieczycieli
 • procedura reklamacyjna Rzecznika Finansowego – mediacja i sądownictwo polubowne

3. Wytyczne KNF na temat likwidacji szkód komunikacyjnych

 • organizacja procesu likwidacji szkód komunikacyjnych w firmie ubezpieczeniowej
 • procedura, wymogi w/c pracowników i odpowiedzialność za likwidację szkód
 • likwidacja z OC – posiadacza pojazdu – zasada zrównania kosztorysu z warsztatem, zasada nowe za stare
 • szkoda całkowita i pojazd zastępczy
 • utrata wartości rynkowej pojazdu

Dzień II

1. Odpowiedzialność cywilna i OC komunikacyjne

 • kodeks cywilny i odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • zakres ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, wyłączenia i ograniczenia
 • obowiązki w razie zajścia szkody komunikacyjnej
 • wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela
 • problemy procesowe, akcja bezpośrednia

2. Ubezpieczenie auto casco:

 • systemy ubezpieczenia auto casco występujące na rynku: named perils and all risks
 • uwarunkowania objęcie ryzyka kradzieży pojazdu lub jego części
 • ograniczenia techniczno-ubezpieczeniowe – suma gwarancyjna, udział własny
 • wyłączenia odpowiedzialności: podstawa prawna, klauzule abuzywne
 • problematyczne odmowy wypłaty
 • najpopularniejsze klauzule flotowe

3. Szkody osobowe i problematyka  regresowa

 • szkoda na osobie – majątkowa i niemajątkowa
 • wymiar szkody niemajątkowej – systemy pomocnicze
 • szkoda w wyniku śmierci  osoby bliskiej – majątkowa i niemajątkowa
 • podstawy wymiaru zadośćuczynienia i innych elementów odszkodowania
 • regres z ubezpieczenia AC
 • regres z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY