AC, OC posiadaczy i OC przewoźnika

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

AC, OC posiadaczy i OC przewoźnika

Program szkolenia

Dzień I

Kilka słów o prawie ubezpieczeniowym; ubezpieczenie autocasco + umowa OC ppm

1. Prawo ubezpieczeniowe

 • Źródła prawa ubezpieczeniowego
 • Umowa ubezpieczenia majątkowego w świetle regulacji kodeksu cywilnego
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej
 • Kilka słów o klauzulach abuzywnych
 • Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych
 • Klasyfikacja ubezpieczeń – obowiązkowe, dobrowolne i ich charakterystyka

2. Ubezpieczenie Autocasco pojazdów mechanicznych

 • Charakterystyka umowy
 • Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej czyli w jakim celu zawieramy umowę ubezpieczenia AC?
 • Standardowe ograniczenia wypłaty odszkodowania – udział własny, franszyza integralna, amortyzacja części zamiennych, stawka warsztatu współpracującego, średnia stawka stosowana na danym terenie
 • Standardowe wyłączenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli
 • Przy szkodach w mieniu
 • Przy kradzieży pojazdu
 • Roszczenia z ubezpieczenia AC z orzecznictwie sądowym

3. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w świetle ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

 • Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Okres trwania umowy, konsekwencje nieopłacenia składki
 • Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
  • Tryb standardowy
  • W trybie art. 28a ustawy
  • W trybie art. 31 ustawy (sprzedaż, przejście prawa własności)
 • Zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Roszczenia regresowe

Dzień II

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

1. Likwidacja szkód w świetle ustawy o ubezpieczenia obowiązkowych , UFG i PBUL

 • Kiedy przysługuje odszkodowanie
 • Ruch pojazdu mechanicznego – co to znaczy
 • Kiedy ruch pojazdu a kiedy ruch przedsiębiorstwa?
 • Terminy likwidacji szkód
 • Udostępnianie akt szkodowych

2. Ustalanie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

 • Główne zasady odpowiedzialności – wina, ryzyko
 • Możliwość uwolnienia się z odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność małoletniego do lat 13
 • Odpowiedzialność solidarna dłużników
 • Przyczynienie się poszkodowanego
 • Wpływ postępowania karnego na ustalenie odpowiedzialności cywilnej

3. Stanowisko SN – pojazd zastępczy, amortyzacja, części oryginalne – krótki komentarz praktyczny

Dzień III

Odpowiedzialność przewoźnika  i spedytora w ruchu krajowym i zagranicznym; ubezpieczenia cargo

1. Przewóz i spedycja w ruchu krajowym i zagranicznym – jakie przepisy to regulują

2. Umowa przewozu i spedycji w świetle kodeksu cywilnego

3. Umowa przewozu  w świetle przepisów prawa przewozowego

4. Ustalenie odszkodowania  w prawie przewozowym

 • Zasady odpowiedzialności
 • Związek przyczynowy, Związek czasowy
 • Rodzaje szkód i kosztów związanych ze szkodą
 • Określanie wysokości odszkodowania
 • Odszkodowanie ubezpieczeniowe i odszkodowanie należne od przewoźnika – wzajemne relacje

5. Umowa przewozu i spedycji w świetle konwencji CMR

 • Miejsce konwencji CMR w porządku prawnym
 • Zakres zastosowania przepisów konwencji CMR

6. Odpowiedzialność przewoźnika w świetle konwencji CMR

 • Przesłanki odpowiedzialności
 • Okoliczności zwalniające z odpowiedzialności
 • Ustalenie wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika

7. Standardowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia

 • Zakres ochrony
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Prawa i obowiązki ubezpieczonego
 • Ustalenie wysokości należnego odszkodowania

8. Roszczenia z OC przewoźnika i spedytora w orzecznictwie sądowym

9. Ubezpieczenie towarów w transporcie – cargo – standardowe zapisy

 • Charakterystyka umowy – dla kogo? W jakim celu
 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Ograniczenia wypłaty odszkodowania
 • Wyłączenia wypłaty odszkodowania
 • Szkody z ubezpieczenia cargo – na przykładach

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY